top of page
Privacy verklaring

U hebt bij uw inschrijving als lid van Reddingsbrigade Melick-Herkenbosch persoonsgegevens ter beschikking gesteld welke worden gebruikt voor uw inschrijving als lid van de vereniging en voor de inschrijving als bondslid bij Reddingsbrigades Nederland.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Reddingsbrigade Melick-Herkenbosch houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt onder andere in:

 • Wij verwerken Uw gegevens met het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.
  Dit zijn:
  * Inschrijving als lid bij Reddingsbrigade Melick-Herkenbosch
  * Inschrijving als lid bij Reddingsbrigades Nederland
  * Administratieve doelen (ledenadministratie, financiële administratie,)
  * Inschrijvingen voor wedstrijden, diploma aanvragen
  * Verspreiden van informatie (e-mail, nieuwsbrieven)

 • Het gebruik van uw gegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke voor het betreffende doel nodig zijn.

 • Wij geven geen gegevens door aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt.

 • We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

 • We zijn op de hoogte van uw rechten t.a.v. uw persoonsgegevens. Wij respecteren deze en middels dit document informeren wij u hieromtrent.

 

Doel verwerking.

Uw gegevens worden enkel en alleen verwerkt voor de hierboven vermelde doelen.
Een uitzondering hierop wordt gevormd door enige wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval zijn we verplicht om medewerking te verlenen.

 

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn.

Reddingsbrigade Melick-Herkenbosch bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.

Indien u naar aanleiding van dit document vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met: secretariaat@reddingsbrigademelickherkenbosch.nl

bottom of page